Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden ISC Security Products

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van ISC SECURITY PRODUCTS, statutair gevestigd te Hillegom, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag, onder nummer 28061357 en aldaar gedeponeerd. ISC Security Products is eenhandelsnaam van International Security Consultants B.V.

DEEL I
Artikel 1. Definities
Onder "opdrachtgever" of "koper" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met ISC SECURITY PRODUCTS een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Alle aanbiedingen, bevestigingen, overeenkomsten, leveringen, aannemingen en montages worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Aanvullingen en/of afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen te worden. 
3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever c.q. koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij ISC SECURITY PRODUCTS de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever c.q. koper uitdrukkelijk schriftelijk aanvaardt.

Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten
1. Alle door ISC SECURITY PRODUCTS gedane aanbiedingen zijn immer vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Wijzigingen en/of aanvullingen daarin verbinden ISC SECURITY PRODUCTS niet tenzij deze schriftelijk door ISC SECURITY PRODUCTS zijn bevestigd.
3. Een overeenkomst tussen ISC SECURITY PRODUCTS en opdrachtgever c.q. koper komt pas tot stand indien en nadat een opdracht schriftelijk door ISC SECURITY PRODUCTS is bevestigd, dan wel doordat ISC SECURITY PRODUCTS geheel of gedeeltelijk aan een opdracht uitvoering heeft gegeven. 
4. Bij het aangaan van de overeenkomst is ISC SECURITY PRODUCTS gerechtigd zekerheid te verlangen voor de geldelijke nakoming van de te sluiten overeenkomst. Weigering van opdrachtgever c.q. koper om de verlangde zekerheid te stellen geeft ISC SECURITY PRODUCTS het recht de opdracht te weigeren. 
5. ISC SECURITY PRODUCTS is bevoegd ter uitvoering van haar werkzaamheden derden in te schakelen en de prijs hiervan door te berekenen aan de opdrachtgever c.q. koper.

Artikel 4. Prijzen
1. Alle prijzen en tarieven zijn in Euro's en gelden exclusief BTW en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd op het moment van orderacceptatie. 
2. De prijzen zijn gebaseerd op kostprijzen, welke gelden op het moment van aanbieding. Indien deze kostprijzen door prijsstijging van grondstoffen, materialen, hulpmaterialen, onderdelen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten, valutakoersen e.d. sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan is ISC SECURITY PRODUCTS gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen.
3. Het in het vorige lid bepaalde geldt eveneens indien deze kostprijsverhogende factoren ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst voorzienbaar waren.
4. Indien de kostprijsverhoging conform lid 2 echter meer dan 15% bedraagt, is opdrachtgever c.q. koper bevoegd de order binnen 3 dagen na het tijdstip waarop koper daarvan kennis heeft genomen, te annuleren.
5. Bij leveranties/orders van minder dan € 500,00 is ISC SECURITY PRODUCTS gerechtigd de verzendkosten in rekening te brengen.

Artikel 5. Levering
1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient ISC SECURITY PRODUCTS derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld en haar een laatste termijn voor levering worden gegund. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden ISC Security Products 2
2. Overschrijding van overeengekomen leveringsdata geeft opdrachtgever c.q. koper geen recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook, tot niet-aanvaarding of tot geheel ontbinden van de overeenkomst dan wel tot het geheel of gedeeltelijk opschorten van de nakoming van enigerlei verplichting van opdrachtgever c.q. koper uit de overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.
3. Aan de leveringsplicht van ISC SECURITY PRODUCTS zal zijn voldaan door het eenmaal aanbieden van zaken. Het ontvangstbewijs door opdrachtgever c.q. koper ondertekend of de persoon die deze vertegenwoordigt, strekt tot volledig bewijs van levering. In geval van niet-afname komen de kosten voor rekening van opdrachtgever c.q. koper.
4. Indien opdrachtgever c.q. koper nalatig is met het verrichten van een handeling waarmede hij aan de aflevering van de producten dient mede te werken, zijn de producten voor risico van opdrachtgever c.q. koper vanaf het ogenblik dat zij voor verzending gereed staan.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud en -overgang
1. Zolang de opdrachtgever c.q. koper niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalings- en overige verplichtingen jegens ISC SECURITY PRODUCTS, blijft het geleverde eigendom van ISC SECURITY PRODUCTS.
2. Opdrachtgever c.q. koper is niet bevoegd het geleverde aan derden in onderpand of eigendom over te dragen, dan wel voor gebruik aan derden af te staan, totdat opdrachtgever c.q. koper aan zijn betalingsen overige verplichtingen jegens ISC SECURITY PRODUCTS heeft voldaan. Tot dat ogenblik heeft opdrachtgever c.q. koper het geleverde in bruikleen.
3. Wanneer opdrachtgever c.q. koper enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, of zich een andere omstandigheid als in artikel 7.1 voordoet, is ISC SECURITY PRODUCTS zonder rechterlijke tussenkomst gerechtigd de zaken terug te nemen. Opdrachtgever c.q. koper verleent ISC SECURITY PRODUCTS hiertoe onherroepelijk machtiging om zich toegang te verschaffen tot de ruimte(n) waarin het geleverde zich bevindt, bij gebreke waarvan opdrachtgever c.q. koper een boete van € 455 per dag verbeurt.
4. In geval ISC SECURITY PRODUCTS het geleverde daadwerkelijk heeft teruggenomen is de overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.1 ontbonden.
5. Opdrachtgever c.q. koper is verplicht ISC SECURITY PRODUCTS direct schriftelijk te melden dat derden rechten doen gelden op het door ISC SECURITY PRODUCTS geleverde, voor zover deze (nog) niet zijn eigendom is, alsmede wanneer zich enige omstandigheid van artikel 7.1 voordoet. Mocht later blijken, dat opdrachtgever c.q. koper niet aan deze verplichting heeft voldaan, dan is hij een boete verschuldigd ten bedrage van 15% van het door hem aan ISC SECURITY PRODUCTS verschuldigde bedrag, exclusief BTW, met een minimum van € 230.

Artikel 7. Opzegging en beëindiging overeenkomst
1. ISC SECURITY PRODUCTS behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met opdrachtgever c.q. koper zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien de opdrachtgever c.q. koper:`
a. surséance van betaling, c.q. faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, c.q. onderbewind wordt gesteld;
b. enige (betalings-)verplichting uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt;
c. een besluit neemt tot liquidatie en/of stilleggen van zijn onderneming;
d. het vrije beheer over zijn vermogen verliest, of wanneer opdrachtgever c.q. koper een natuurlijk persoon is onder curatele wordt gesteld, of komt te overlijden.
2. Bij beëindiging als vorenbedoeld zijn alle vorderingen op opdrachtgever c.q. koper terstond opeisbaar en is ISC SECURITY PRODUCTS daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde winst en/of rente.
3. De post "winstderving" bedraagt tenminste 15% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 455 (exclusief BTW) behoudens tegenbewijs; de post "gederfde rente" heeft de hoogte van de wettelijke rente.

Artikel 8. Garantie
1. ISC SECURITY PRODUCTS garandeert (de onderdelen van) het geleverde tegen fabricage- en materiaalfouten gedurende 12 maanden na aflevering en/of montage, mits deze worden gebruikt en bediend conform de aan opdrachtgever c.q. koper verstrekte handleidingen en technische specificaties. Reparaties en leveringen als gevolg van fabricage- en/of materiaalfouten op locaties vinden derhalve kosteloos plaats, met uitsluiting van voorrijdkosten.
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden ISC Security Products 3
2. Elke garantieverplichting vervalt, wanneer opdrachtgever c.q. koper het verrichte of geleverde:
a. zelf installeert of door derden laat installeren zonder daarbij correct gebruik te maken van de installatievoorschriften;
b. zelf wijzigingen en/of reparatie in en/of aan het geleverde verricht of laat verrichten;
c. voor andere dan de normale beoogde doeleinden gebruikt;
d. op onoordeelkundige wijze heeft behandeld en/of onderhouden.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. ISC SECURITY PRODUCTS is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de opdrachtgever c.q. koper of derden, ontstaan als gevolg van de door ISC SECURITY PRODUCTS geleverde zaken, behoudens de schade welke is gedekt door de ISC SECURITY PRODUCTS gesloten verzekeringen ter zake, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot het netto factuurbedrag van de overeenkomst, exclusief BTW.
2. ISC Security Products is nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.) en gevolgschade door welke oorzaak ook ontstaan daaronder begrepen vertraging in de levertijd van materialen en diensten.
3. Opdrachtgever c.q. koper vrijwaart ISC SECURITY PRODUCTS en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter zake van schade, welke wordt veroorzaakt door het gebruik van door ISC SECURITY PRODUCTS op(geleverde) diensten en materialen.
4. Opdrachtgever c.q. koper vrijwaart ISC SECURITY PRODUCTS voor aanspraken van derden die in opdracht van opdrachtgever c.q. koper werkzaamheden verrichten ten behoeve van projecten en/of diensten. ISC SECURITY PRODUCTS is niet aansprakelijk voor kosten en schade die zijn ontstaan door toedoen of nalaten van opdrachtgever c.q. koper of door opdrachtgever c.q. koper bij het project betrokken derden.
5. Indien opdrachtgever c.q. koper niet tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen welke ISC SECURITY PRODUCTS noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden of leveringen te kunnen verrichten aan ISC SECURITY PRODUCTS verleent, kan opdrachtgever c.q. koper nimmer schadevergoeding of enige andere rechten ontlenen bij niet-nakoming van de overeenkomst door ISC SECURITY PRODUCTS.
6. ISC SECURITY PRODUCTS is niet aansprakelijk voor de keuze van opdrachtgever c.q. koper van de geleverde materialen en staat er niet voor in dat de geleverde zaken en materialen geschikt zijn voor het gebruik dat opdrachtgever c.q. koper ISC SECURITY PRODUCTS tevoren van zijn bedoelingen uitdrukkelijk op de hoogte heeft gesteld en hierin later geen wijziging(en) heeft aangebracht.
7. Evenmin is ISC SECURITY PRODUCTS aansprakelijk voor enige schade direct of indirect ontstaan aan zaken welke opdrachtgever c.q. koper ISC SECURITY PRODUCTS ter bewerking of inbouw heeft toegezonden. 
8. Opdrachtgever c.q. koper draagt zorg voor het aanbrengen van alle wettelijk voorgeschreven beveiligingen en waarschuwingen.
9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van ISC SECURITY PRODUCTS of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10. Betaling
1. Alle betalingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, hetzij contant, hetzij op een door ISC SECURITY PRODUCTS aangewezen bank- of girorekening.
2. Alle betalingen dienen te geschieden zonder schuldvergelijking. Opdrachtgever c.q. koper mag om generlei reden zijn betalingen opschorten.
3. Indien ISC SECURITY PRODUCTS het factuurbedrag niet binnen de gestelde termijn van opdrachtgever c.q. koper heeft ontvangen is deze steeds onmiddellijk in verzuim. In dat geval is opdrachtgever c.q. koper een (vertragings)rente verschuldigd conform de wettelijke rente met een maximum van 1,5% per maand, gelden gedurende de tijd dat opdrachtgever c.q. koper in verzuim is, waarbij ieder gedeelte van een maand als een hele maand geldt. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden ISC Security Products 4 
4. Indien de betaling van een termijn niet binnen 14 dagen na factuurdatum is ontvangen en wanneer ISC SECURITY PRODUCTS alsdan rechtsmaatregelen strekkende tot verkrijging van betaling zijdens opdrachtgever c.q. koper neemt, is deze gehouden tot betaling van de door ISC SECURITY PRODUCTS te maken (buiten)gerechtelijke incassokosten welke zijn vastgesteld op minimaal 15% van de te betalen hoofdsom (of een gedeelte daarvan), zulks met een minimum van €115 onverminderd eventuele door opdrachtgever c.q. koper krachtens rechterlijke uitspraak verschuldigde proceskosten.
5. Alle door of namens opdrachtgever c.q. koper gedane betalingen trekken eerst ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever c.q. koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6. Indien opdrachtgever c.q. koper met betaling van een deellevering c.q. leveringsfase in gebreke blijft, is ISC SECURITY PRODUCTS gerechtigd de overige nog uit te voeren orders c.q. fasen op te schorten met de termijn gedurende opdrachtgever c.q. koper een opeisbare (deel)factuur onbetaald laat, onverminderd het recht van ISC SECURITY PRODUCTS om na ingebrekestelling de opdracht(en) definitief te beëindigen en betaling te verlangen van al hetgeen ISC SECURITY PRODUCTS tot op dat moment te vorderen heeft. Alsdan heeft ISC SECURITY PRODUCTS tevens recht op schadevergoeding conform artikel 7.

Artikel 11. Overmacht
1. Onder overmacht wordt mede verstaan de situatie dat ISC SECURITY PRODUCTS door feiten en omstandigheden waarop ISC SECURITY PRODUCTS geen invloed heeft zoals: vorstverlet, stakingen, bedrijfsbezettingen, uitsluiting, brand, technische storingen in het bedrijf, verkeersbelemmeringen of transportproblemen, gebrek aan grondstoffen, materialen, in gebreke blijven van haar leveranciers, door welke oorzaak ook, mobilisatie, staat van beleg, onlusten of oproer, im- of exportbelemmeringen en andere overheidsmaatregelen of voorschriften en voorts elke omstandigheid waarop ISC SECURITY PRODUCTS redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, niet in staat is de order overeenkomstig gemaakte afspraken uit te voeren.
2. In geval van overmacht is ISC SECURITY PRODUCTS gerechtigd nakoming van de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst hetzij op te schorten zolang de overmachtsituatie voortduurt, hetzij de overeenkomst te beëindigen conform artikel 11.3, zonder dat ISC SECURITY PRODUCTS tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan opdrachtgever c.q. koper gehouden is.
3. Bij een opschorting van uitvoering van een order met meer dan 3 maanden is opdrachtgever c.q. koper evenwel gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, tenzij de specifieke omstandigheden van een geval een kortere termijn rechtvaardigen. Opdrachtgever c.q. koper dient deze specifieke omstandigheden aan te tonen.
4. Bij beëindiging als voren bedoeld is ISC SECURITY PRODUCTS gerechtigd betaling te verlangen van al hetgeen tot dan toe is geleverd/verricht en is ISC SECURITY PRODUCTS niet gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan opdrachtgever c.q. koper.

Artikel 12. Reclames
1. Reclames worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 dagen na ontvangst der producten schriftelijk bij aangetekend schrijven ter kennis van ISC SECURITY PRODUCTS zijn gebracht.
2. Reclames op andere wijze of aan tussenpersonen gedaan of later tot ISC SECURITY PRODUCTS gekomen kunnen geen effect sorteren ten aanzien van acceptatie. Bij tijdig ingediende reclames zal de opdrachtgever ISC SECURITY PRODUCTS in de gelegenheid stellen zijn reclame te controleren, bij gebreke waarvan deze niet voor behandeling in aanmerking komt.
3. Indien de reclame door ISC SECURITY PRODUCTS juist wordt bevonden, zal ISC SECURITY PRODUCTS de nodige tijd gegeven worden om de naar haar oordeel vereiste voorzieningen te treffen, dan wel de afgekeurde zaken door andere te vervangen.
4. Reclames zullen niet in behandeling worden genomen indien blijkt, dat derden iets aan de zaken hebben veranderd of gerepareerd, behoudens in het geval dat dit met voorkennis van ISC SECURITY PRODUCTS is geschied en in noodgevallen, waarin de koper zich vooraf onmogelijk met ISC SECURITY PRODUCTS heeft kunnen verstaan, doch hij niettemin ISC SECURITY PRODUCTS terstond van het noodgeval in kennis heeft gesteld. Retourzendingen worden niet aangenomen, tenzij tevoren schriftelijk overeengekomen.
5. Reclames betreffende (deel)facturen dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na verzenddatum door middel van een aangetekend schrijven, in bezit te zijn van ISC SECURITY PRODUCTS.`
6. Na het verstrijken van de bovenbedoelde termijnen wordt opdrachtgever geacht het geleverde /verrichte, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ISC SECURITY PRODUCTS in behandeling genomen. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden ISC Security Products 5
7. Reclames ontslaan de opdrachtgever c.q. koper niet van zijn verplichting tijdig conform artikel 10 te betalen. Compensatie is uitgesloten.
8. Wanneer opdrachtgever c.q. koper niet aan zijn (betalings)verplichtingen voldoet behoeft ISC SECURITY PRODUCTS de reclame niet te aanvaarden en vervalt ieder recht op vervangende levering of schadevergoeding.
9. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande toestemming, onder de door ons te bepalen voorwaarden.

Artikel 12. Reclames
1. Reclames worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 dagen na ontvangst der producten schriftelijk bij aangetekend schrijven ter kennis van ISC SECURITY PRODUCTS zijn gebracht.
2. Reclames op andere wijze of aan tussenpersonen gedaan of later tot ISC SECURITY PRODUCTS gekomen kunnen geen effect sorteren ten aanzien van acceptatie. Bij tijdig ingediende reclames zal de opdrachtgever ISC SECURITY PRODUCTS in de gelegenheid stellen zijn reclame te controleren, bij gebreke waarvan deze niet voor behandeling in aanmerking komt.
3. Indien de reclame door ISC SECURITY PRODUCTS juist wordt bevonden, zal ISC SECURITY PRODUCTS de nodige tijd gegeven worden om de naar haar oordeel vereiste voorzieningen te treffen, dan wel de afgekeurde zaken door andere te vervangen.
4. Reclames zullen niet in behandeling worden genomen indien blijkt, dat derden iets aan de zaken hebben veranderd of gerepareerd, behoudens in het geval dat dit met voorkennis van ISC SECURITY PRODUCTS is geschied en in noodgevallen, waarin de koper zich vooraf onmogelijk met ISC SECURITY PRODUCTS heeft kunnen verstaan, doch hij niettemin ISC SECURITY PRODUCTS terstond van het noodgeval in kennis heeft gesteld. Retourzendingen worden niet aangenomen, tenzij tevoren schriftelijk overeengekomen.
5. Reclames betreffende (deel)facturen dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na verzenddatum door middel van een aangetekend schrijven, in bezit te zijn van ISC SECURITY PRODUCTS.`
6. Na het verstrijken van de bovenbedoelde termijnen wordt opdrachtgever geacht het geleverde /verrichte, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ISC SECURITY PRODUCTS in behandeling genomen. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden ISC Security Products 5
7. Reclames ontslaan de opdrachtgever c.q. koper niet van zijn verplichting tijdig conform artikel 10 te betalen. Compensatie is uitgesloten.
8. Wanneer opdrachtgever c.q. koper niet aan zijn (betalings)verplichtingen voldoet behoeft ISC SECURITY PRODUCTS de reclame niet te aanvaarden en vervalt ieder recht op vervangende levering of schadevergoeding.
9. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande toestemming, onder de door ons te bepalen voorwaarden.

Artikel 13. Toepasselijk recht
Op alle met ISC SECURITY PRODUCTS aangegane overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14. Geschillen
Alle geschillen die mochten voortvloeien uit transacties, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden bij uitsluiting beslist door de rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van ISC SECURITY PRODUCTS, behoudens bevoegdheid van ISC SECURITY PRODUCTS het geschil voor de rechter welke bevoegd is in de vestigingsplaats c.q. woonplaats van opdrachtgever c.q. koper te brengen.

DEEL II
Deel II der Algemene Voorwaarden is naast deel I van toepassing indien ISC SECURITY PRODUCTS tevens het ontwerp en/of de montage verzorgt. in de vestigingsplaats c.q. woonplaats van opdrachtgever c.q. koper te brengen.

Artikel 15. Aanbiedingen
Behoudens het bepaalde in artikel 3 gelden de volgende bepalingen:
1. Aanbiedingen en opdrachten worden gedaan respectievelijk aanvaard op basis van schriftelijk aan ISC SECURITY PRODUCTS verstrekte gegevens, merken, hoeveelheden en tekeningen.
2. De levering en/of uitvoering geschiedt op basis van de in lid 1 bedoelde tekeningen met inachtneming van daarin eventueel door de opdrachtgever c.q. koper aangebrachte en door ISC SECURITY PRODUCTS schriftelijk geaccepteerde wijzigingen.
3. ISC SECURITY PRODUCTS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de namens opdrachtgever c.q. koper geleverde gegevens, merken, hoeveelheden en tekeningen als bedoeld in lid 1. Evenmin aanvaardt ISC SECURITY PRODUCTS enige aansprakelijkheid voor de juistheid van de door haar geleverde gegevens, berekeningen, merken, hoeveelheden en tekeningen.
4. Auteursrechten op de door ISC SECURITY PRODUCTS ingediende ontwerpen, tekeningen, berekeningen en dergelijke worden nadrukkelijk voorbehouden.

Artikel 16. Betaling
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 geldt bij levering met montage en/of ontwerp dat betaling dient plaats te vinden als volgt: 
a. 40% van de totaal verschuldigde som bij opdracht;
b. 40% van de totaal verschuldigde som bij aanvang van de opdracht;
c. 20% van de totaal verschuldigde som bij oplevering. of een tussen opdrachtgever c.q. koper schriftelijk overeengekomen betalingsschema.
2. Indien de levering wordt vertraagd op verzoek van de opdrachtgever, of doordat deze zijn verplichtingen niet (tijdig) nakomt, dan wel ISC SECURITY PRODUCTS niet (tijdig) in staat stelt de bouwwerkzaamheden gereed te maken; zal ISC SECURITY PRODUCTS gerechtigd zijn betaling van de nog niet voldane termijnen van de som te vorderen op de tijdstippen, waarop deze termijnen bij normale uitvoering van de opdracht opeisbaar zouden zijn geworden.

Artikel 17. Meerwerk
Meerwerk geschiedt alleen op basis van schriftelijke overeenkomst. ISC SECURITY PRODUCTS bepaalt de prijs van het meerwerk op basis van de tarieven waarvan zij in haar calculaties pleegt uit te gaan. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden ISC Security Products 6

Artikel 18. Levering
Onverminderd het bepaalde in artikel 5 gelden bij montage de volgende bepalingen:
1. Opdrachtgever c.q. koper draagt, voor de te monteren onderdelen vanaf de levering het risico. Mocht buiten de verantwoordelijkheid van ISC SECURITY PRODUCTS enig onderdeel zonder hetwelk het werk naar het oordeel van ISC SECURITY PRODUCTS toch functioneel is, niet tegelijkertijd met het overige gereed gekomene geleverd kunnen worden, dan wordt definitieve oplevering hierdoor niet opgeschort. De bij definitieve oplevering vervallende betalingstermijn zal echter in dat geval worden verminderd met de prijs van het nog niet geleverde.
2. De levertijd is vastgesteld onder de conditie dat de omstandigheden, waaronder werken door ISC SECURITY PRODUCTS kunnen worden uitgevoerd, dezelfde blijven als ten tijde van het afsluiten der overeenkomst en dat de nodige materialen en/of onderdelen aan ISC SECURITY PRODUCTS tijdig worden geleverd. Indien vertraging ontstaat doordat de bedoelde omstandigheden worden gewijzigd of de nodige materialen en/of onderdelen, hoewel tijdig besteld, niet tijdig aan ISC SECURITY PRODUCTS zijn geleverd, wordt de levertijd verlengd met de tijdsduur van deze vertraging.
3. In het geval de leveringen der te monteren onderdelen en/of montage niet kunnen plaatsvinden op de overeengekomen datum/data door overmacht als in artikel 11, wordt de opdrachtgever c.q. koper door ISC SECURITY PRODUCTS hiervan op de hoogte gesteld. De materialen worden alsdan door ISC SECURITY PRODUCTS, op kosten van en voor risico van de opdrachtgever c.q. koper, opgeslagen en staan op afroep gereed.
4. Bij opdrachten tot montage is ISC SECURITY PRODUCTS niet verplicht haar werkzaamheden aan te vangen voordat de bouw in een voldoende gevorderd stadium is gekomen en de noodzakelijk voorafgaande werkzaamheden zijn voltooid, een en ander ter beoordeling van ISC SECURITY PRODUCTS. Voorts dient opdrachtgever c.q. koper zijn vervallen betalingstermijnen te hebben voldaan.
5. Indien tengevolge van aan opdracht c.q. koper toe te rekenen omstandigheden de montage niet ongestoord kan worden voortgezet, kan ISC SECURITY PRODUCTS de daaruit voortvloeiende schade op opdrachtgever c.q. koper verhalen. 
6. Vertraagde oplevering geeft de opdrachtgever c.q. koper geen recht afname c.q. uitvoering te weigeren.

Artikel 19. Materiaalkeur
Indien opdrachtgever c.q. koper het materiaal wenst te keuren, zal dienen te worden gekeurd ter plaatse waar het materiaal wordt gefabriceerd en klaar ligt voor verzending.

Artikel 20. Verplichtingen van de opdrachtgever c.q. koper bij montage c.q. aanneming
1. Voldoende en deugdelijke tegen beschadiging beschermde opslagruimte zal kosteloos door opdrachtgever c.q. koper ter beschikking worden gesteld.
2. Behoorlijk onderkomen voor personeel zal door opdrachtgever c.q. koper kosteloos ter beschikking worden gesteld.
3. Voor voldoende en deugdelijke aan- en afvoerwegen van de openbare weg naar de plaats der werkzaamheden zal door opdrachtgever c.q. koper voor de aanvang van werkzaamheden zijn gezorgd.
4. Een deugdelijke werkvloer, goed berijdbaar voor hijsmaterialen zal aanwezig zijn.
5. Aansluiting voor gebruik van elektrische stroom dan wel krachtstroom zal kosteloos door opdrachtgever c.q. koper ter beschikking worden gesteld.
6. Opdrachtgever c.q. koper zal zorg dragen dat de werkzaamheden, welke niet tot de aan ISC SECURITY PRODUCTS verstrekte opdracht behoren, behoorlijk en zo tijdig zijn verricht, dat de montage van de installatie/ bouwwerken daardoor geen vertraging ondervindt.
7. Opdrachtgever c.q. koper zal zorg dragen dat zodanige verlichting aanwezig is, dat het montagewerk bij kunstlicht voortgang kan vinden.
8. Alle kosten voortvloeiende uit niet tijdige of niet deugdelijke nakoming door de opdrachtgever van zijn vorenvermelde verplichtingen, kunnen door ISC SECURITY PRODUCTS in rekening worden gebracht.
9. Zodra de overeenkomst tot stand is gekomen is ISC SECURITY PRODUCTS gerechtigd ter plaatse reclameborden waarop de handelsnaam van ISC SECURITY PRODUCTS is vermeld, te plaatsen en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden geplaatst te houden, zonder dat daarvoor aan ISC SECURITY PRODUCTS vergoeding in rekening zal worden gebracht. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden ISC Security
Products 7

Artikel 21. Constructietekeningen en berekeningen, modellen, monsters enz.
1. Alle door ISC SECURITY PRODUCTS verstrekte gegevens, modellen, tekeningen e.d. blijven haar eigendom en mogen op generlei wijze worden gebruikt, gekopieerd of nagemaakt, noch ter kennis van derden worden gebracht.
2. Alle door ISC SECURITY PRODUCTS verstrekte bescheiden, monsters, proefinstallaties e.d. zullen op haar eerste verzoek aan ISC SECURITY PRODUCTS teruggezonden worden.